Obchodně technické podmínky PROWERK

Postup realizace zakázky

  1. po obdržení podkladů od klienta, případné obhlídky stavby zpracování rámcové nabídky
  2. podpis smlouvy o dílo
  3. zpracování výrobní dokumentace, odsouhlasení dokumentace klientem
  4. upřesnění ceny dle odsouhlasené výrobní dokumentace
  5. výroba včetně montáže
  6. předání a převzetí díla včetně závěrečného vyúčtování

Výrobní dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zadání do výroby (viz. též zadávací dokumentace).

Na zhotovení výrobků uzavírá PROWERK řádnou smlouvu o dílo se zárukou v délce 36 měsíců. Disponuje pojištěním profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění do 5 mio. Kč. Všechny výrobky vyrábí pod průběžným dozorem svářecího technologa.

Cena výrobků stanovená před zpracováním výrobní dokumentace

Je cena orientační, předběžná a rámcová, stanovená na základě odborného odhadu konstrukčního řešení a objemu prací. Výsledná cena vychází z výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem a je kalkulována násobkem jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele případně v Ceníku PROWERK a příslušným množstvím skutečně provedených prací a materiálů.

Pokud se výsledná cena odchýlí od předpokládané rámcové ceny o více jak 10%, je objednatel oprávněný od zakázky odstoupit při vzájemném vypořádání obou stran. Toto neplatí, pokud je odchýlení ceny způsobeno stranou objednatele změnou technického řešení, materiálu nebo designu.

Ceny jsou vždy uvedené bez DPH. DPH se k ceně díla připočítává ve výši 15% v případě, že výrobky jsou součástí stavebních objektů určených pro bydlení, v ostatních případech 21%.

Platební podmínky u malých zakázek (s dobou realizace montáže do 1 měsíce):

  1. záloha 40% z předběžné ceny díla vč. DPH po podpisu smlouvy,
  2. záloha 30% z ceny díla vč. DPH po dokončení výroby před zahájením montáže, v případě stavebních prací, které jsou součástí výrobků, jsou tyto práce účtovány průběžně minimálně 1x týdně dle skutečného provedení
  3. doplatek 30% z ceny díla vč. DPH po dokončení montáže a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Cena díla neobsahuje náklady na spotřebu elektrické energie a další média, která jsou nutná při montáži díla. Odvoz a likvidace odpadů, pokud vzniknou při realizaci montáže díla, jsou účtovány zvlášť dle skutečně vynaložených nákladů.

Technická specifikace výrobků

Zámečnické výrobky PROWERK jsou zhotovené z robustních pevných materiálů, u profilových materiálů s minimální tloušťkou stěny 2mm. Výrobky jsou svařované, případně šroubované, nebo nýtované. Pohledové sváry jsou přebroušené s výjimkou svárů u statických konstrukcí. Venkovní výrobky jsou vždy žárově zinkované.

Zinkované jsou i vnitřní stěny uzavřených profilů, tím nedochází k rezivění uvnitř materiálů. Aby bylo možné materiál pozinkovat i uvnitř, jsou na profilových uzavřených materiálech vyhotovené technologické otvory. Technologické otvory se následně nezakrývají. Zinkovaný povrch má protikorozní účinek, nikoliv dekorativní, postupem času šedne, vytváří mapovitý povrch. Při zinkování vzniká v místech svárů silnější vrstva zinku a zinek je mírně vystouplý, ač je svár do hladka přebroušený. Na zinkovaném povrchu mohou vznikat bílé povlaky, tzv. bílá rez, povlaky odstínů oranžové, tzv. cizí rez a lokální tečky a povlaky oranžové až černé barvy ze zbytků kyseliny a popela. Povrch může mít plastický reliéf, prohlubně, jehličky, šupinky apod. Může dojít lokálně k odloupnutí zinku, jedná se o tenkou vrstvu, pod kterou je vrstva intermetalické železo-zinkové slitiny. Uvedené projevy ve vzhledu nejsou vadou. Odstranění lokálních projevů ve vzhledu zinkovaného povrchu se provádí nástřikem zinkové barvy.

Zinkované konstrukce můžeme dle přání dále upravovat nátěrem nebo nástřikem speciální barvou v jakémkoliv barevném provedení dle odstínů RAL.

Obchodně dodací a technické podmínky ke stažení
Smlouva o dílo ke stažení