Obchodně technické podmínky PROWERK

Na zhotovení výrobků uzavíráme řádnou smlouvu o dílo se zárukou v délce 36 měsíců. Disponujeme pojištěním profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění do 5 mio. Kč. Všechny výrobky vyrábíme pod průběžným dozorem svářecího technologa.

Postup realizace zakázky

  • po obdržení podkladů od klienta, případné obhlídky stavby bezplatně zpracujeme a pošleme emailem rámcovou nabídku a naši šablonu smlouvy o dílo,
  • pokud je rámcová nabídka klientem akceptovaná (stačí telefonický nebo emailový souhlas), přijedeme za klientem, provedeme zaměření a společně upřesníme technické provedení zakázky a odsouhlasíme si obchodní postup a obchodní podmínky,
  • teprve poté uzavřeme smlouvu o dílo na základě které zpracujeme a vzájemně si odsouhlasíme Výrobní dokumentaci (Zadávací dokumentaci do výroby), která zároveň slouží jako podklad pro zhotovení stavební připravenosti, pokud je pro realizaci zakázky potřebná,
  • po dokončení výroby a montáže si zakázku s klientem předáme a převzetí písemně potvrdíme na Předávacím protokolu, který zároveň slouží jako Záruční list.

Výrobní dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zadání do výroby (viz. též Zadávací dokumentace do výroby).

Cena zakázky stanovená před zpracováním výrobní dokumentace

V průběhu zpracování výrobní dokumentace mohou vzniknout okolnosti, které mohou mít vliv na cenu uvedenou v rámcové nabídce. Z tohoto důvodu je cena v rámcové nabídce orientační a předběžná. Výsledná cena vychází z výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem a je kalkulována násobkem jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele případně v Ceníku PROWERK a příslušným množstvím skutečně provedených prací a materiálů.

Pokud se výsledná cena odchýlí od předpokládané rámcové ceny o více jak 5%, je objednatel oprávněný od zakázky odstoupit při vzájemném vypořádání obou stran. Toto neplatí, pokud je odchýlení ceny způsobeno stranou objednatele změnou technického řešení, materiálu nebo designu.

Pokud jsou ceny uvedené bez DPH, připočítá se DPH ve výši 15% v případě, že výrobky dodané včetně montáže jsou součástí stavebních objektů určených pro bydlení, v ostatních případech 21%.

Platební podmínky u malých zakázek (s dobou realizace montáže do 1 měsíce):

  1. záloha 40% z předběžné ceny díla vč. DPH po podpisu smlouvy,
  2. záloha 30% z ceny díla vč. DPH po dokončení výroby před zahájením montáže,
  3. doplatek 30% z ceny díla vč. DPH po dokončení montáže a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Cena díla neobsahuje náklady na spotřebu elektrické energie a další média, která jsou nutná při montáži díla. Odvoz a likvidace odpadů, pokud vzniknou při montáži díla, jsou účtovány zvlášť dle skutečně vynaložených nákladů. Cena nezahrnuje manipulační a jeřábovou techniku, pokud není výslovně uvedená v Nabídce.

Stavební práce nezajišťujeme svým jménem a na náš účet. V rámci komplexnosti služeb můžeme stavební práce zprostředkovat prostřednictvím námi doporučeného a osvědčeného dodavatele, kterého v rámci naší činnosti zkoordinujeme tak, aby se klient o stavební práce nemusel starat.

Technická specifikace výrobků PROWERK

Zámečnické výrobky PROWERK jsou zhotovené z robustních pevných materiálů, u profilových materiálů s minimální tloušťkou stěny 2mm. Výrobky jsou svařované, případně šroubované, nebo nýtované. Pohledové sváry jsou přebroušené s výjimkou svárů u statických konstrukcí. Venkovní výrobky jsou vždy žárově zinkované.

Zinkované jsou i vnitřní stěny uzavřených profilů, tím nedochází k rezivění uvnitř materiálů. Aby bylo možné materiál pozinkovat i uvnitř, jsou na profilových uzavřených materiálech vyhotovené technologické otvory. Technologické otvory se následně nezakrývají. Zinkovaný povrch má protikorozní účinek, nikoliv dekorativní, postupem času šedne, vytváří mapovitý povrch.

Při zinkování vzniká v místech svárů silnější vrstva zinku a zinek je mírně vystouplý, ač je svár do hladka přebroušený. Na zinkovaném povrchu mohou vznikat bílé povlaky, tzv. bílá rez, povlaky odstínů oranžové, tzv. cizí rez a lokální tečky a povlaky oranžové až černé barvy ze zbytků kyseliny a popela. Povrch může mít plastický reliéf, prohlubně, jehličky, šupinky apod. Může dojít lokálně k odloupnutí zinku, jedná se o tenkou vrstvu, pod kterou je vrstva intermetalické železo-zinkové slitiny.

Uvedené projevy ve vzhledu nejsou vadou. Odstranění lokálních projevů ve vzhledu zinkovaného povrchu se provádí zinkováním za studena (katodická ochrana oceli mikronizovaným kovovým zinkovým práškem dispergovaným do speciální pryskyřice, srovnatelná se žárovým zinkováním).

Zinkované konstrukce můžeme dle přání dále upravovat nátěrem nebo nástřikem speciální barvou v jakémkoliv barevném provedení dle odstínů RAL nebo v odstínech kovářské barvy. Vrstva barvy kopíruje podkladní povrch. Ocelové materiály, zvláště válcované a materiály zinkované, jsou na povrchu charakteristické nerovnostmi a různou strukturou. Je to přirozená vlastnost materiálů, která se promítá do finálního barevného povrchu. Případné nedostatky v barevném lakovaném povrchu nejsou závadou. Při přepravě a manipulaci konstrukcí může dojít k drobným oděrkům laku. V takovém případě jsou oděrky odstraněné přetřením, nebo přestříkáním. Lokální opravy laku nejsou závadou. (více zde: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí PROWERK)