Menu Zavřeno

Obchodně technické podmínky PROWERK

Na zhotovení výrobků je uzavřená řádná smlouvu o dílo se zárukou v délce 24 měsíců. PROWERK (dále jen „zhotovitel“) disponuje pojištěním profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění do 5 mio. Kč. Všechny výrobky jsou vyráběné pod průběžným dozorem svářecího technologa.

Rozsah zakázky

Všechny výrobky jsou vyráběné na zakázku v rozsahu výrobního programu a nabídky zhotovitele v rozměrech dle zadání od objednatele.

Výrobky jsou standardně dodávány včetně dopravy a montáže. Pokud si objednatel dopravu a montáž zajistí jiným způsobem, jsou výrobky dodány v místě zhotovitele bez montáže a dopravy. V takovém případě dojde k proškolení objednatele k montáži předáním montážního návodu.

Postup realizace zakázky

  • po obdržení podkladů od objednatele, případné obhlídky stavby je zhotovitelem bezplatně zpracovaná a emailem zaslaná rámcová nabídka a šablona smlouvy o dílo,
  • pokud je rámcová nabídka objednatelem akceptovaná (stačí telefonický nebo emailový souhlas), proběhne na dojednané schůzce v klientské kanceláři zhotovitele k upřesnění rozsahu, technického provedení výrobků a odsouhlasení obchodního postupu a podmínek. U výrobků, které vyžadují zaměření, dojde k upřesnění výrobku a odsouhlasení podmínek u objednatele při zaměření,
  • teprve poté je uzavřená smlouva o díla na základě které zhotovitel zpracuje a objednatel písemně odsouhlasí technickou dokumentaci (dále jen „TD“). TD zároveň slouží jako podklad pro zhotovení stavební připravenosti zajišťované objednatelem, pokud je pro realizaci díla potřebná,
  • po dokončení výroby a montáže je dílo objednateli předáno a převzetí písemně potvrzeno na Předávacím protokolu, který zároveň slouží jako Záruční list.

Technickou dokumentací (TD) se rozumí dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zadání do výroby.

Cena zakázky stanovená před zpracováním technické dokumentace

V průběhu zpracování technické dokumentace mohou vzniknout okolnosti, které mohou mít vliv na cenu uvedenou v rámcové nabídce. Z tohoto důvodu je cena v rámcové nabídce orientační a předběžná. Výsledná cena vychází z výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem a je kalkulována násobkem jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele případně v Ceníku PROWERK a příslušným množstvím skutečně provedených prací a materiálů.

Pokud se výsledná cena odchýlí od předpokládané rámcové ceny o více jak 5%, je objednatel oprávněný od zakázky odstoupit při vzájemném vypořádání obou stran. Toto neplatí, pokud je odchýlení ceny způsobeno stranou objednatele změnou rozsahu, technického řešení, materiálu nebo designu.

Pokud jsou ceny uvedené bez DPH, připočítá se DPH ve výši 15% v případě, že výrobky dodané včetně montáže jsou součástí stavebních objektů určených pro bydlení, v ostatních případech 21%.

Odsouhlasení technické dokumentace TD

Technická dokumentace je po zpracování zaslaná objednateli emailem k připomínkám a odsouhlasení. Pokud do 5ti pracovních dnů od jejího zaslání nedojde ze strany objednatele k zaslání připomínek, nebo k písemnému odsouhlasení, má se zato, že je TD odsouhlasená.

Součástí TD jsou Požadavky na stavební připravenosti, pokud je pro realizaci díla potřebná. Za řádné provedení stavební připravenosti v souladu s TD zodpovídá Objednatel. V případě nesplnění této povinnosti Objednatele má Zhotovitel právo práce na díle přerušit a Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli s tím související vícenáklady. V případě nesplnění této povinnosti Objednatele má Zhotovitel právo práce na díle nezahájit nebo přerušit a Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli s tím související vícenáklady. Pokud se Objednatel se Zhotovitelem domluví na zajištění stavební připravenosti do řádného stavu Zhotovitelem, uhradí Objednatel Zhotoviteli částku 600,- kč/hod. práce jednoho pracovníka plus náklady na zajištění a nákup materiálu.

Platební podmínky u malých zakázek (s dobou realizace montáže do 1 měsíce)

  1. záloha 50% z předběžné ceny díla vč. DPH po podpisu smlouvy,
  2. záloha 30% z ceny díla vč. DPH po dokončení výroby před provedením povrchových úprav a zahájením montáže,
  3. doplatek 20% z ceny díla vč. DPH po dokončení montáže a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Cena díla neobsahuje náklady na spotřebu elektrické energie a další média, která jsou nutná při montáži díla. Odvoz a likvidace odpadů, pokud vzniknou při montáži díla, jsou účtovány zvlášť dle skutečně vynaložených nákladů. Cena nezahrnuje manipulační a jeřábovou techniku, pokud není výslovně uvedená v Nabídce.

Cena díla neobsahuje stavební práce, stavební připravenost si zajišťuje klient na své náklady dle specifikace zhotovitele (Požadavky na stavební připravenost).

Technická specifikace výrobků PROWERK

Zámečnické výrobky a ocelové konstrukce PROWERK jsou zhotovené z robustních pevných materiálů, u konstrukčních profilových materiálů s minimální tloušťkou stěny 2mm. Výrobky jsou svařované, případně šroubované pozinkovaným spojovacím materiálem, nebo nýtované.

Sváry na pohledových plochách jsou přebroušené. Nepřebrušují se konstrukční a pevnostní sváry, koutové sváry a sváry těžce přístupné pro přebroušení. Sváry jsou minimální velikosti 3mm, podélné konstrukce jsou svařované přerušovanými sváry.

Konstrukce zhotovené z dílů jsou obvykle navržené s dilatačními mezerami, jedná se například o napojování zábradlí, madel, styk konstrukcí se zdivem, se stropní konstrukcí apod. Při svařování dochází k deformacím materiálu, to je násobeno deformacemi při následném žárovém zinkováním, z tohoto důvodu není rozměrová a tvarová nepřesnost vadou, pokud není na úkor funkčnosti výrobku.

Venkovní výrobky jsou vždy žárově zinkované. Zinkované jsou i vnitřní stěny uzavřených profilů, tím nedochází k rezivění uvnitř materiálů. Aby bylo možné materiál pozinkovat i uvnitř, jsou na profilových uzavřených materiálech vyhotovené technologické otvory. Technologické otvory se následně nezakrývají.

Zinkovaný povrch má protikorozní účinek, nikoliv dekorativní, postupem času šedne, vytváří mapovitý povrch. Při zinkování vzniká v místech svárů silnější vrstva zinku a zinek je mírně vystouplý, ač je svár do hladka přebroušený. Na zinkovaném povrchu mohou vznikat bílé povlaky, tzv. bílá rez, povlaky odstínů oranžové, tzv. cizí rez a lokální tečky a povlaky oranžové až černé barvy ze zbytků kyseliny a popela. Povrch může mít plastický reliéf, prohlubně, jehličky, šupinky, při vytažení z lázně žhavý zinek odkapává, vznikají stoky, kapky apod. Může dojít lokálně k odloupnutí zinku, jedná se o tenkou vrstvu, pod kterou je vrstva intermetalické železo-zinkové slitiny. Uvedené projevy ve vzhledu nejsou vadou. Odstranění lokálních projevů ve vzhledu zinkovaného povrchu se provádí zinkováním za studena aplikovaným nástřikem nebo nátěrem.

Zinkované konstrukce se následně na zakázku dle požadavku klienta upravují nátěrem nebo nástřikem speciální barvou tzv. duplexní technologií v jakémkoliv barevném provedení dle odstínů RAL klasik. Mechanicky namáhané části výrobků se nelakují (např. panty, kladky, dorazy apod.).

Barevné provedení zámečnických ocelových konstrukcí se provádí nástřikem případně nátěrem barvou, tzv. mokrou cestou, nebo nástřikem práškové barvy následně vypálené v peci, tzv. komaxit. Stejná barevnost, tóny, struktura, lesklost atd. nemusí být všude shodná, byť se jedná o stejné číslo odstínu barvy. Vrstva barvy kopíruje podkladní povrch. Ocelové materiály, zvláště válcované, technologické spoje, sváry a okolí svárů, přebroušené sváry, spoje a materiály zinkované, jsou na povrchu charakteristické nerovnostmi a různou strukturou. Je to přirozená vlastnost materiálů a technologie výroby ocelových a zámečnických konstrukcí, která se promítá do finálního barevného povrchu. Při vypalování komaxitu aplikovaném na zinkovaném povrchu dochází k uvolňování plynů za vzniku bublinek, prasklin a jiných nerovností v barevném povrchu. Případné nedostatky v barevném lakovaném povrchu včetně nerovností, kapek, bublinek, prasklin a stoků nejsou závadou. Při přepravě a manipulaci konstrukcí může dojít k oděrkům laku. V takovém případě jsou oděrky odstraněné přetřením, nebo přestříkáním. Lokální opravy laku nejsou závadou. (více zde: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí PROWERK)