Menu Zavřeno

Obchodně technické podmínky PROWERK

Na zhotovení výrobků je uzavřená řádná smlouvu o dílo se zárukou v délce:

 • záruka na konstrukční část 20let
 • záruka na přilnavost barvy 2 roky nebo 5let
 • záruka na mechanické části a technologie 2roky

PROWERK (dále jen „zhotovitel“) disponuje pojištěním profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění do 5 mio. Kč.

Rozsah zakázky

Všechny výrobky jsou vyráběné na zakázku v rozsahu výrobního programu a nabídky zhotovitele v rozměrech dle zadání od objednatele.

Výrobky jsou standardně dodávány včetně dopravy a montáže. Pokud si objednatel dopravu a montáž zajistí jiným způsobem, jsou výrobky dodány v místě zhotovitele bez montáže a dopravy. V takovém případě dojde k proškolení objednatele k montáži předáním montážního návodu.

Postup realizace zakázky

 • po obdržení podkladů od objednatele, případné obhlídky stavby je zhotovitelem bezplatně zpracovaná a emailem zaslaná rámcová nabídka a šablona smlouvy o dílo,
 • pokud je rámcová nabídka objednatelem akceptovaná (stačí telefonický nebo emailový souhlas) a jedná se o zakázku vč. montáže, proběhne tzv. obchodní zaměření, při kterém dojde k seznámení s místem montáže, projednání rozsahu nabídky, technického provedení výrobků a odsouhlasení obchodního postupu a podmínek,
 • teprve poté je uzavřená smlouva o díla obsahující již závaznou nabídku. Přílohou smlouvy je zároveň i tzv. Zadávací dokumentace (dále jen ZD), kterou Zhotovitel zpracuje cca do 14ti dnů. ZD obsahuje výkresovou dokumentaci s popisem, specifikací a rozměry výrobků a požadavky na stavební přípravu, kterou zajišťuje Objednatel,
 • po provedení stavební přípravy provede Zhotovitel její kontrolu a zpracuje Výrobní dokumentaci (dále jen VD) cca do 3týdnů od přijetí informace od Objednatele o dokončení stavební přípravy. Po odsouhlasení Výrobní dokumentace Objednatelem je zahájená výroba,
 • po dokončení výroby a montáže je dílo objednateli předáno a převzetí písemně potvrzeno na Předávacím protokolu, který zároveň slouží jako Záruční list.

Cena zakázky stanovená před zpracováním technické dokumentace

V průběhu přípravy zakázky před zahájením výroby mohou vzniknout okolnosti, které mohou mít vliv na cenu uvedenou v závazné nabídce. Výsledná cena vychází z Výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem a je kalkulována násobkem jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele případně v Katalogu výrobků PROWERK a příslušným množstvím skutečně provedených prací a materiálů.

Pokud se výsledná cena odchýlí od předpokládané ceny o více jak 5%, je objednatel oprávněný od provedení díla odstoupit při vzájemném vypořádání obou stran. Toto neplatí, pokud je odchýlení ceny způsobeno stranou objednatele změnou rozsahu, technického řešení, materiálu nebo designu.

Pokud jsou ceny uvedené bez DPH, připočítá se DPH ve výši 12% v případě, že výrobky dodané včetně montáže jsou součástí stavebních objektů určených pro bydlení, v ostatních případech 21%.

Odsouhlasení technické dokumentace TD

Výrobní dokumentace je po zpracování zaslaná objednateli emailem k připomínkám a odsouhlasení. Pokud do 5ti pracovních dnů od jejího zaslání nedojde ze strany objednatele k zaslání připomínek, nebo k písemnému odsouhlasení, má se zato, že je VD odsouhlasená.
Pokud VD neobsahuje údaje, které jsou součástí ZD, platí údaje uvedené v ZD. Pokud není shoda uvedených údajů v ZD a VD, platí údaje uvedené ve VD. Součástí ZD jsou požadavky na stavební připravenosti, pokud je pro realizaci díla potřebná. Za řádné provedení, rozměry, kvalitu, pevnost, únosnost apod. stavební připravenosti zodpovídá Objednatel. To se týká i veškerých stavebních či jiných konstrukcí, bez ohledu na to, jestli jsou, nebo nejsou, součástí projektu pro stavební připravenost, u kterých dochází ke styku s výrobky, ke kterým se výrobky spojují, nebo kotví. Jedná se například o zděné sloupky, do kterých se kotví panty brán, nebo plotová pole, anebo stavební konstrukce, ke kterým se kotví zábradlí apod. V případě nesplnění této povinnosti Objednatele má Zhotovitel právo práce na díle nezahájit nebo přerušit a Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli s tím související vícenáklady. Pokud se Objednatel se Zhotovitelem domluví na zajištění stavební připravenosti do řádného stavu Zhotovitelem, uhradí Objednatel Zhotoviteli částku 600,- kč/hod. práce jednoho pracovníka plus náklady na zajištění a nákup materiálu.

Platební podmínky

 1. záloha 50% z předběžné ceny díla vč. DPH po podpisu smlouvy,
 2. záloha 30% z ceny díla vč. DPH po dokončení výroby před provedením povrchových úprav a zahájením montáže,
 3. doplatek 20% z ceny díla vč. DPH po dokončení montáže a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Cena díla neobsahuje náklady na spotřebu elektrické energie a další média, která jsou nutná při montáži díla. Odvoz a likvidace odpadů, pokud vzniknou při montáži díla, jsou účtovány zvlášť dle skutečně vynaložených nákladů. Cena nezahrnuje manipulační a jeřábovou techniku, pokud není výslovně uvedená v Nabídce.

Cena díla neobsahuje stavební práce, stavební připravenost si zajišťuje klient na své náklady dle specifikace zhotovitele (Požadavky na stavební připravenost).

Technická specifikace výrobků PROWERK

Zámečnické výrobky a ocelové konstrukce PROWERK jsou zhotovené z robustních pevných materiálů, u konstrukčních profilových materiálů s minimální tloušťkou stěny 2mm. Výrobky jsou svařované, případně šroubované, nebo nýtované. Sváry na pohledových plochách jsou přebroušené. Nepřebrušují se konstrukční a pevnostní sváry, koutové sváry a sváry těžce přístupné pro přebroušení. Sváry jsou minimální velikosti 3mm, podélné konstrukce jsou svařované přerušovanými sváry.

Konstrukce zhotovené z dílů jsou obvykle navržené s dilatačními mezerami, jedná se například o napojování zábradlí, madel, styk konstrukcí se zdivem, se stropní konstrukcí apod. Při svařování dochází k deformacím materiálu, to je násobeno deformacemi při následném žárovém zinkováním, z tohoto důvodu není rozměrová a tvarová nepřesnost vadou, pokud není na úkor funkčnosti výrobku.

Šroubové spoje, spojovací a kotevní materiál, mechanické a technologické komponenty a díly (např. kladky, vozíky, dorazy, panty apod.) se používají s nerezovou antikorozní ochranou galvanického zinkování.

Venkovní ocelové výrobky jsou vždy žárově zinkované. Zinkované jsou i vnitřní stěny uzavřených profilů, tím nedochází k rezivění uvnitř materiálů. Aby bylo možné materiál pozinkovat i uvnitř, jsou na profilových uzavřených materiálech vyhotovené technologické otvory. Technologické otvory se následně nezakrývají.

Zinkovaný povrch má protikorozní účinek, nikoliv dekorativní, postupem času šedne, vytváří mapovitý povrch. Při zinkování vzniká v místech svárů silnější vrstva zinku a zinek je mírně vystouplý, ač je svár do hladka přebroušený. Na zinkovaném povrchu mohou vznikat bílé povlaky, tzv. bílá rez,  povlaky odstínů oranžové, tzv. cizí rez a lokální tečky a povlaky oranžové až černé barvy ze zbytků kyseliny a popela. Povrch může mít plastický reliéf, prohlubně, jehličky, šupinky apod. Může dojít lokálně k odloupnutí zinku, jedná se o tenkou vrstvu, pod kterou je vrstva intermetalické železo-zinkové slitiny. Uvedené projevy ve vzhledu nejsou vadou. Odstranění lokálních projevů ve vzhledu zinkovaného povrchu se provádí dodatečnou aplikací studeného zinku (mikronizovaný kovový zinkový prášek dispergovaný do speciální pryskyřice nanášený nástřikem, nebo nátěrem).

Ocelové materiály, zvláště válcované, technologické spoje, sváry a okolí svárů, přebroušené sváry, spoje a materiály zinkované, jsou na povrchu charakteristické nerovnostmi a různou strukturou. Je to přirozená vlastnost materiálů a technologie výroby a povrchových úprav ocelových konstrukcí, která se promítá do finálního barevného povrchu.

Při aplikaci barvy na zinkovaný povrch barva nerovnosti kopíruje. Při vypalování komaxitu aplikovaném na zinkovaném povrchu dochází k uvolňování plynů za vzniku bublinek, prasklin a jiných nerovností v barevném povrchu. Tyto projevy nemají vliv na přilnavost barvy, neovlivňují funkčnost a mají pouze estetický charakter a nelze je považovat za vadu. Při přepravě a manipulaci konstrukcí může dojít k oděrkům laku. V takovém případě jsou oděrky odstraněné přetřením, nebo přestříkáním. Lokální opravy laku nejsou závadou.

Rozsah povrchových úprav při poskytnutí záruky na přilnavost barvy 2 roky:

 1. žárové zinkování ocelových konstrukcí ponorem
 2. lehké rozbroušení zinkovaného povrchu pouze v místech extrémních nerovností, tzv. stoků
 3. odmaštění dle potřeby zinečnatým fosfátem
 4. elektrostatické lakování práškovou matnou barvou jemné struktury, následně vypálenou v peci při max. 200°C

Rozsah povrchových úprav při poskytnutí záruky na přilnavost barvy 5 let:

 1. žárové zinkování ocelových konstrukcí ponorem
 2. plošné lehké rozbroušení zinkovaného povrchu pohledových ploch tzv. úplný Feinputz
 3. lehké přetryskání zinku hnědým korundem a vytvoření kotevního profilu pro primární vrstvy barvy tzv. Sweeping
 4. odmaštění dle potřeby zinečnatým fosfátem
 5. elektrostatické lakování práškovou matnou barvou jemné struktury, následně vypálenou v peci při max. 200°C

Lakování provádíme nástřikem polyuretanovou barvou, nebo práškovou vypalovací barvou jemné struktury ve standardu v 8 barevných odstínech, za příplatek v jakémkoliv jiném odstínu dle RAL Classic.

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků PROWERK jsou prováděné v certifikovaném systému ISO 9001:2016 a ISO 14001:2015 s maximální pečlivostí při přísném dodržování předepsaných technologických postupů s důrazem na ekologii ve spolupráci s předním specialistou v tomto oboru firmou Baumruk.

Automatizační technika ovládání bran (elektrické pohony a příslušné komponenty) jsou použité od firmy NICE v souladu s uvedenými technickými parametry. Elektrické pohony z důvodu bezpečnosti jsou vybavené detekcí překážek. Pokud pohon zaznamená překážku, zastaví a provede zpětný chod. Jako překážku může pohon detekovat i např. nápor větru. V takovém případě se nejedná o vadu motoru ani o chybně zvolený typ.

Podmínky a návod používání a údržby výrobků PROWERK

Výrobky PROWERK je třeba užívat pouze pro účel, ke kterému byly vyrobené, používat je obvyklým způsobem, jakým jsou výrobky pro daný účel používány, průběžně je kontrolovat a udržovat v řádném technickém a funkčním stavu a čistotě. Nesmí se jednotlivé díly, nebo části výrobků demontovat, nebo zaměňovat jinými typy (např. demontovat bezpečnostní zábradlí, nebo zábrany apod.).

Při užívání výrobků je třeba dodržovat zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany na životech. (např. nepřelézat ochranná zábradlí apod.)

Všechny volné (pohyblivé) části výrobků (například křídla vrat, dveří, bran apod.) musejí být ve volné (otevřené) poloze zajištěné, proti poškození větrem nebo nárazem. Pohyblivé části výrobků se nesmí zajišťovat v otevřené poloze jinak, než je povoleno. Při pohybu (otevírání nebo zavírání) volných, pohyblivých částí výrobku musí být ostatní části výrobků v poloze nepřekážející pohybu volných částí výrobku. Při pohybu volných částí výrobků nesmí být ve dráze pohybu překážky bránící pohybu. Mezi volné části a pevné části výrobků se nesmí vkládat žádné předměty.

V zavřeném stavu volných, pohyblivých částí výrobku musí být jejich uzavření řádně zajištěno (západkou, zámkem, zástrčí, elektrickým pohonem apod.).

Před jakýmkoliv servisním zásahem a údržbou výrobků je třeba odpojit výrobky od zdrojů elektrického napájení, provést zajištění výrobku proti pohybu.

Pohyblivé kluzné díly (panty, kladky, zámky apod.) je nutné udržovat v čistotě a zabránit vniknutí abrazivních materiálu do vnitřku pohyblivých kluzných dílů.

Je třeba provádět pravidelnou vizuální kontrolu a údržbu pohyblivých částí a kluzných dílů výrobků, provádět průběžné odstraňování nečistot z povrchu pohyblivých kluzných dílů a povrchu styku pohyblivých částí výrobku s pevnými částmi výrobku či jinými částmi (např. odstraňování nečistot z prostoru mezi rámem a křídlem, z těsnění mezi rámem a křídlem apod).

Min. 2x ročně je nutné provádět promazání všech pohyblivých kluzných dílů nejlépe tekutou vazelínou ve spreji.

U venkovních zavíračů je třeba minimálně 4x ročně sejmout ochranný kryt zavírače a provést očištění a nástřik tekutou vazelínou celé vnější konstrukce zavírače včetně čepu a pružiny.

U venkovních elektrických pákových pohonů bran je třeba min. 2x ročně provést očištění a nástřik vazelínou čepů, styčných ploch držáků pohonu a čepů a šnekového mechanismu pohonu. U pohonu posuvných bran je třeba zajistit průběžné očištění a nástřik vazelínou hřebene brány, ozubeného kola a čepu pastorku.

U zámků a elektromagnetických otvíračů je třeba promazávat min. 4x ročně veškeré pohyblivé části, střelku, západku, závoru apod. Pro promazání zámků doporučujeme mazadla bez obsahu oleje a grafitu, pro tento účel speciálně určená, například FAB MAZADLO.

Min. 1x za 1/2 roku je nutné zkontrolovat pevnost spojů pohyblivých dílů a pohyblivých části výrobků (panty, závěsy, kladky apod.). Zkontrolovat pevnost spojů nepohyblivých částí a dílů výrobků, které jsou montážně vzájemně spojené šrouby nebo nýty. (zámky, vložky, kování, ale i např. sloupky zábradlí spojené s podlahou šroubovým spojem, šroubové spoje madla zábradlí se sloupkem apod.).

Kontrolované nedostatečně pevné spoje je třeba pevně dotáhnout, eventuálně seřídit dráhu pohyblivých částí výrobků a usazení volných částí výrobků do pevné části (např. seřízení pantů) s případným promazáním pohyblivých a kluzných dílů.

Pohyblivé funkční díly, které slouží k otevírání a zavírání částí výrobků (například kliky) smí být zatěžovány jen správným směrem v přiměřeném zatížení do 150N.

Pohyblivé kluzné díly, nebo pohyblivé části výrobků nesmějí být přelakovány.

Technologické funkční otvory musí být udržovány v čistotě.

Při opravách, výměnách částí výrobků a dílů se smějí používat vždy pouze totožné typy nainstalovaných výrobků nebo jejich částí.

Při čistění povrchů výrobků se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek, abrazivních prostředků a rozpouštědel z důvodů nebezpečí poškození povrchové úpravy výrobku. Povrch je dovoleno čistit pouze vlhkým hadříkem s přidáním saponátu.

Z podlah lávek, podest a stupňů schodišť, z povrchů styku pevných a pohyblivých částí a dílů a kluzných částí je nutné odstraňování nečistot, sněhu, ledu apod. provádět neprodleně a šetrným způsobem, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. Zatížení sněhem nesmí překročit normovou hodnotu 50 kg/m2.

Při odření laku je třeba lak neprodleně renovovat nátěrem laku stejného typu příslušného odstínu, nesmí se použít laky na bázi acetonu.

Pokud jsou součástí výrobku výrobky jiných dodavatelů, platí pro tyto výrobky návody používání a údržby těchto výrobků.